Straffelovens åttende kapitel omhandler "Forbrytelser mot Statens
Selvstændighed og Sikkerhed". Her heter det blant annet i § 83:

"Den som rettstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge
eller nogen Del av Riget bringes under fremmed Herredømme eller
indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes
med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år"